Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS.

General sales and delivery conditions of PTS-Technical Service b.v. are in Dutch  language.

All offers, for sale and deliveries terms and conditions in each of the latest version be made exclusively on the basis of these terms and conditions. They apply to all future business relations, even if they are not expressly agreed. The general terms and conditions are part of the agreement or they are always an essential part of the contract. They are considered at the latest upon receipt of the order confirmation or acceptance of the goods accepted. Conditions of purchase of the customer, purchaser or buyer is hereby expressly excluded. Silence PTS-Technical Service b.v. towards the conditions of the contracting authority, purchaser or buyer is in no case as recognition or approval. All offers are non-binding unless otherwise agreed.

The general terms and conditions of PTS-Technical Service b.v of us are deposited at the register and Chamber of Commerce in Eindhoven. Both the delivery as well as the conditions passed them or will be sent to you on request. Applies to all sales, deliveries and agree what these terms and conditions is of partial the according to Dutch law.Lomm 14 juli 2014

ALGEMENE   LEVERINGSVOORWAARDEN   PTS –TECHNISCHE SERVICE B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1

In de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan de door PTS-Technische Service b.v. aangeboden dan wel geleverde diensten, installaties, zaken, equipement, machines en of apparatuur.

Deze voorwaarde zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, bestellingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten door PTS-Technische Service b.v. gedaan aan of aangegaan met derden evenals de uitvoering daarvan en ongeacht een eventuele verwijzing van de koper/opdrachtgever naar eigen of andere leveringsvoorwaarden.

1.2

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

1.3

Afwijkende bedingen op deze voorwaarde is slechts mogelijk door een getekend en schriftelijk vastgelegd aanvaard stuk.

1.4

Indien u een bestelling of order plaatst, geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene Leveringsvoorwaarde van PTS-Technische Service b.v. en op alle toekomstige transacties.

Artikel 2. Werkingssfeer en definities

2.1

Het geheel van ontwerp -, installatie- en onderhoudswerkzaamheden- met inbegrip van de levering van goederen en diensten- die PTS-Technische Service b.v. moet verrichten om te bewerkstelligen dat de technische installatie bij oplevering en indien overeengekomen gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de overeenkomst voorvloeiende eisen beantwoordt.

2.2

Onderhoudswerkzaamheden en alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen en diensten die PTS-Technische Service b.v. moet verrichten om te zorgen dat de technische staat van de installatie, machines of apparatuur aan de te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode aan de uit de overeenkomst voorvloeiende eisen beantwoordt.

2.3

Onderhoudsperiode is de periode zoals overeengekomen in de overeenkomst waarin PTS-Technische Service b.v. onderhoudswerkzaamheden zal verrichten aan de installatie, machines of apparatuur.

2.4

Storing een plotselinge onverwachte onderbreking van de prestatie van de installatie, machines of apparatuur.

Artikel 3. Offertes, opdachten, overeenkomsten, betaling

3.1

Uitgebrachte aanbiedingen, offertes zijn vrijblijvend. Geldigheid van aanbiedingen, offertes is 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Opdrachten en acceptatie van aanbiedingen, offertes door opdrachtgever gelden als bindend. Prijzen zijn exclusief BTW en verzend- en transportkosten.

3.2

De factuurbedragen zijn terstond opeisbaar. Alle betalingen dienen steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, hetzij te kantore van PTS-Technische Service b.v., hetzij op onze bankrekening. Bij niet-tijdig algehele betaling van factuurbedragen of een gedeelte daarvan is de afnemer onverminderd aan de wettelijke regeling met betrekking tot betalingstermijnen gehouden.

3.3

Zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, zullen wij bij niet-tijdige betaling de vordering ter incasso in handen van derden stellen. In dat geval wordt daarvan door ons de afnemer schriftelijk van in kennis gesteld. Indien wij besluiten tot een incasso-maatregel alle zullen de daaraan verbonden alle wettelijke lasten en kosten voor rekening van de afnemer komen. Te vergoeden buitenrechtelijke incassokosten bedragen:

* over de eerste € 2.500,00 maximaal 15% incassokosten met een minimum van € 40,00

* over de volgende € 2.500,00 maximaal 10% incassokosten

* over de volgende € 5.000,00 maximaal 5% incassokosten

* over de volgende € 190.000,00 maximaal 1% incassokosten

Daarnaast wordt de wettelijke rente gerekend over het openstaande bedrag.

3.4

Indien het tot een gerechtelijke procedure komt zijn wij gerechtigd aan de afnemer in rekening te brengen de volledige kosten van juridische bijstand, die niet beperkt zal zijn tot het liquidatietarief.

3.5

Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar medewerkers binden PTS-Technische Service niet dan nadat zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

3.6

Deze algemene voorwaarde zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

3.7

Na bestelling ontvangt u een e-mail bevestiging met een overzicht van het bestelde evenals de daaraan verbonden kosten, inclusief verzendkosten en of transportkosten. Betaling dient vooraf plaats gevonden te hebben, op onze bankrekening, voordat het bestelde wordt verzonden.

3.8

Bij afhalen goederen geldt een contante betaling. Pinnen is niet mogelijk.

Artikel 4. Leveringen

Leveringen af works Venlo / Lomm. Verzenden van in opdracht gegeven equipement en of apparatuur of anderszins geschied op diens verantwoording en risico alsmede kosten. Verzekering van vermelde te verzenden delen gebeurt alleen bij schriftelijke opdracht daartoe door de opdrachtgever.

4.1

Leveringen binnen Nederland voor bestelling geldt een tarief van de geldende bestel organisatie. Deze kosten zullen in rekening gebracht worden.

4.2

Leveringen in het buitenland voor bestelling geldt een tarief van de geldende bestel organisatie. Deze kosten zullen in rekening gebracht worden.

4.3

Levering onder rembours € 20 + 2% van het factuur bedrag, te voldoen aan de leverende bestel persoon, organisatie.

4.4

Afhalen kan in overleg. U ontvangt een bevestiging waarna er een afspraak gemaakt kan worden.

4.5

Is het bestelde artikel niet meer leverbaar dan wordt u dat per omgaande via E-mail meegedeeld.

Artikel 5. Levertijd, termijnen, annulering, retourrecht

5.1

Opgegeven of overeengekomen levertijden en/of termijnen zijn bij benadering vastgesteld en nimmer als fatale termijn te beschouwen. Indien ten gevolge van een niet tijdige levering van de benodigde zaken of gegevens zal de ingetreden vertraging die ontstaat voor zover nodig worden verlengd.

5.2

Na ontvangst betaling wordt het bestelde zsm verzonden of indien anders overeengekomen.

5.3

De bestelling kan geannuleerd worden binnen 1 dag na het plaatsen van de bestelling, met uitzondering van speciaal voor u gemaakte delen of bestellingen. Annuleren kan alleen schriftelijk. Is het bestelde al betaald en nog niet verstuurd ontvangt u het betaalde retour. Is het bestelde al verstuurd geldt de retour procedure van Art. 5, 4

5.4

Het bestelde kan retour gezonden worden wanneer het bestelde niet voldoet aan het artikel zoals door u besteld. U dient dit schriftelijk te melden aan ons met vermelding van de klacht. PTS-Technische Service b.v. zal een en ander bevestigen waarna het bestelde retour gezonden kan worden. Kosten hieraan verbonden zijn te allen tijde voor de klant. Na controle door PTS-Technische Service b.v. van het in de originele staat verkerende artikel, ongebruikt en onbeschadigd, gelijk verpakking, zal het betaalde bedrag retour geschreven worden met uitzondering van de verzendkosten. Is een ander beschadigd dan wel gebruikt zal van het retourrecht geen gebruik gemaakt kunnen worden.

Artikel 6. Prijzen

6.1

Alle prijzen zijn netto exclusief andere belastingen of en heffingen en met de opdrachtgever overeengekomen. Prijzen van producten zijn exclusief montage, transport en installatie tenzij anders is overeengekomen. Prijsverschillen ten gevolge van wijziging in de inkoopprijzen, valutakoersen, invoerrechten, belastingen, vrachtkosten, lonen en/of diensten al dan niet van derden betrokken geeft PTS-Technische Service b.v. het recht deze door te belasten aan de opdrachtgever zelfs wanneer er een vaste prijs is overeengekomen.

6.2

PTS-Technische Service b.v. is gerechtigd om voor opdrachten met een netto factuurwaarde van minder dan € 100,- een toeslag van minimaal € 15,00 voor administratie in rekening te brengen.

Artikel 7. Advisering

7.1

PTS-Technische Service b.v. zal overeenkomsten aangaande advisering en/of begeleiding van de opdrachtgever naar beste vermogen en uiterste zorgvuldigheid behandelen en uitvoeren. Wij kunnen echter niet instaan voor de beoogde doelstelling dan wel het te bereiken resultaat.

7.2

De door PTS-Technische Service b.v. verstrekte aanbevelingen, opgave en of andere berekeningen zijn geheel vrijblijvend.

7.3

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen dan wel de begeleiding die hij krijgt van PTS-Technische Service b.v.


Artikel 8. Eigendomsrecht

8.1

Alle door ons geleverde of te leveren diensten, zaken, equipement machines en of apparatuur, ongeacht waar deze zich bevinden, blijven eigendom van ons totdat de vordering op de opdrachtgever is voldaan eventueel verhoogd met externe kosten.

8.2

Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet na komt of in gebreke blijft is PTS-Technische Service b.v. gerechtigd de haar toebehorende producten en/of materialen op kosten van opdrachtgever terug te halen op de plaats waar deze zich bevinden.

Artikel 9. Service- onderhouds- en montagewerkzaamheden

9.1

Opdrachtgever zal PTS-Technische Service b.v. voor de uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk in kennis stellen van de te verrichten werkzaamheden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Opdrachtgever zorgt voor een ongestoorde en aangesloten werk doorgang tenzij anders is overeengekomen. Uitvoering geschiedt conform de wettelijk gestelde eisen en voorschriften omtrent Arbo- en milieu wetgeving gewaarborgd door de opdrachtgever.

9.2

In de overeengekomen dan wel opgegeven prijs is niet inbegrepen:

-              De kosten voor hak en breekwerk of andere bouwkundig werk.

-              Kosten voor heftruck dan wel hoogwerker

-              De kosten voor aansluiting en of inspectiekosten van gas-, water-, elektriciteit-, data-, of andere voorzieningen

-              Kosten voor beperking van schade aan zaken

-              Kosten voor afvoer, transport van materialen,bouwstoffen en of afval

-              Reis- en verblijfkosten

-              Wijzigingen die resulteren in meerwerk,

-              Er sprake is van wijziging in ontwerp of bestek

-              De door de opdrachtgever verstrekte informatie niet in overeenstemming is met de uitvoering / werkelijkheid

9.3

Opdrachtgever is verplicht om dezelfde veiligheidsregels, milieuregels of Arbo- en verplichting na te komen die hij ook hanteert voor zijn eigen medewerkers.

Artikel 10. Levering van het werk

10.1

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd.

10.2

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer het werk door de opdrachtgever in gebruik genomen is. Neemt de opdrachtgever een deel in gebruik, dan word dit deel als opgeleverd beschouwd.

Artikel 11. Vrijwaring

11.1

De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de of namens hem verstrekte gegevens en informatie. De opdrachtgever zal PTS-Technische Service b.v. en/of medewerkers van ons en of ingeleende krachten, vrijwaren van aanspraken gesteld door de opdrachtgever of derden.

11.2

Indien de opdrachtgever voor de uitvoering van de werkzaamheden de benodigde informatie niet tijdig ter beschikking stelt dan wel niet aan zijn verplichtingen voldoet heeft PTS-Technische Service b.v. het recht om de daardoor ontstane kosten tegen de geldende tarieven door te belasten aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever vrijwaart te allen tijde PTS-Technische Service b.v. tegen aanspraken gebaseerd op art. 7:658 BW.

Opdrachtgever is verplicht toe te zien op veilige werkomstandigheden.

Artikel 12. Overmacht

12.1

Indien door overmacht PTS-Technische Service b.v. is verhinderd de overeenkomst na te komen, is PTS-Technische Service gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Daarbij kan zij niet gehouden worden aan levertijd of termijn en of de dan voor de opdrachtgever ontstane kosten.

Artikel 13. Garantie, reclame

13.1

PTS-Technische Service b.v. staat in voor de uitgevoerde werkzaamheden en de deugdelijkheid daarvan alsmede van geleverde diensten, zaken, machines, equipement en of apparatuur. De opdrachtgever dient terstond na gereed komen van de geleverde werkzaamheden of ontvangst door hem of namens hem het geleverde te keuren. Aansprakelijkheid t.a.v. en uithoofde van garantie en reclames dienen uiterlijk drie (3) dagen na inwerkingtreding dan wel keuring schriftelijk te zijn gemeld bij PTS-Technische Service b.v..

13.2

Voor bepaalde artikel geldt een normale fabrieksgarantie. Aansprakelijkheid t.a.v. en uithoofde van garantie en reclames dienen uiterlijk drie (3) dagen na aanlevering bij de klant (postafstempeling) schriftelijk te zijn gemeld bij PTS-Technische Service b.v. PTS-Technische Service b.v. gaat er vanuit dat de klant zich op de hoogte heeft gesteld van de garantie bepalingen en de algemene verkoopvoorwaarden van PTS-Technische Service b.v.

Garantie is niet overdraagbaar en geldt voor de eerste oorspronkelijke originele klant.


Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1

PTS-Technische Service b.v. is niet aansprakelijk door opdrachtgever voor enige andere schade buiten het bepaalde in artikel 13 omschreven. Opdrachtgever kan geen enkele aanspraak wegens gebreken in of met betrekking tot de geleverde diensten, zaken, equipement, machines en of apparatuur doen gelden jegens PTS- Technische Service b.v.

14.2

PTS-Technische Service b.v. is nimmer aansprakelijk voor de door haar aan opdrachtgever verstrekte adviezen en begeleiding en of aanbevelingen.

14.3

PTS-Technische Service b.v. is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden door hun veroorzaakt.

14.4

PTS-Technische Service b.v. is derhalve dan ook niet aansprakelijk voor, beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook , van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

14.5

In gevallen waar de opdrachtgever, zonder de montage of uitvoering van het werk in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en of uitvoering diensten verleent, van welke aard dan ook geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

14.6

In gevallen waarin PTS-Technische Service b.v. gehouden is aan schade vergoeding die rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van een aan PTS-Technische Service b.v. toe te rekenen tekortkoming, zal deze nooit meer bedragen dan het eigen risico van de verzekering van PTS-Technische Service b.v. en de mogelijk door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan in deze algemene leveringsvoorwaarde bedoelde schade die de opdrachtgever mocht lijden , is PTS-Technische Service b.v. nimmer aansprakelijk. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen PTS-Technische Service b.v. verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had moeten behoren te zijn tot een maximum van de door de verzekeraar gedane uitkering en vaststelling hiervan.

14.7

Verzending van het bestelde is in alle gevallen voor risico en rekening van de klant. Eventuele verzekeringskosten, wanneer overgekomen, worden aan de klant door belast. PTS-Technische Service b.v. kan nimmer voor schade veroorzaakt door materieel en immaterieel gebruik, aansprakelijk worden gesteld van geleverde, bestelde producten of delen.

14.8

Voor alle berichten, zaken adviezen geldt onze disclaimer op de website van PTS-Technische Service b.v. Zonder toestemming van PTS-Technische Service b.v. is het niet toegestaan om enigerlei kopieën te maken van de website dan wel van de geplaatste artikelen.

Artikel 15. Specifieke specialistische werkzaamheden

15.1

De in opdracht gegeven en uit te voeren werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht en in overleg met de opdrachtgever waarbij de opdrachtgever alle mogelijke gegevens beschikbaar stelt. Wij, PTS-Technische Service b.v. , zullen de opdracht in samenspraak met de opdrachtgever uitvoeren met de groots mogelijke zorgvuldigheid en om het optimale te bereiken.

15.2

PTS-Technische Service b.v. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat nu of later door de aan ons opgedragen en uitgevoerde werkzaamheden.

15.3

PTS-Technische Service b.v. kan geen verantwoordelijkheid nemen dat door de uitgevoerde werkzaamheden geen aanpassingen en of vervangende delen noodzakelijk zijn en kunnen hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.

15.4

PTS-Technische Service b.v. zal worden gevrijwaard van alle mogelijke kosten voortvloeiend door of vanuit onze en deze werkzaamheden.

15.5

Alle kosten gemaakt voor de opgedragen werkzaamheden zullen onverminderd door de opdrachtgever vergoed worden.


 

Artikel 16. Medewerker- persoonsgegevens

16.1

Persoonlijke gegevens worden in het klanten bestand van PTS-Technische Service b.v. verwerkt en opgeslagen. Uw gegevens worden na de minimale wettelijke termijn uit onze bestand gegevens verwijderd. Wij zullen geen gegevens aan derden verstrekken zonder u daarvoor vooraf over te raadplegen.

16.2

Het is de klant , gedurende de looptijd van werkzaamheden en of een project tot een (1) jaar na beëindiging daarvan niet toegestaan om medewerkers van PTS-Technische Service b.v. dan wel een inleenkracht die bij PTS-Technische Service b.v. te werk waren gesteld en bij de uitvoering van de werkzaamheden en of het project betrokken zijn geweest in dienst te nemen dan wel anderszins voor zich te laten werken. De klant verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete ten hoogte van 3 bruto jaarsalarissen van de betreffende medewerker bij overtreding van het genoemde in lid 16.2

Artikel 17. Toepasselijk recht

17.1

De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van de onderhavige voorwaarde of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Op elke overeenkomst tussen PTS-Technische Service b.v. en koper / opdrachtgever is uitsluitend en alleen het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Deponering, wijziging

18.1

Deze algemene voorwaarde is laatstelijk gewijzigd op 14 juli 2014.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven (per datum)